logo

1Q 2017-18

can ricart

el lloc

A les ciutats tradicionals europees les grans industries i les antigues fàbriques abandonen els espais que ocupen al centre de les ciutats a la recerca d’un sól més econòmic i amb unes comunicacions més fàcils i fluides per les mercaderies, generant grans espais d’oportunitat. Aquestes arquitectures industrials, molts cops d’un fort caràcter formal i material, es reciclen en altres usos culturals, residencials o productius i permeten integrar els seus buits en la xarxa d’espai públic de l’entorn on s’ubiquen.

A Barcelona hi ha molts bons exemples d’aquest reciclatge que enriqueix el nostre paisatge urbà i la ciutadania reclama cada vegada més el manteniment de molts edificis que fins fa pocs anys no s’haurien valorat, conscients del paper que juguen en la memòria històrica i sentimental dels barris.

Can Ricart ha sigut precisament un d’aquests escenaris de lluita veïnal per la conservació d’una fàbrica que ha sigut qualificada de BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) i els seus edificis es destinaran a usos culturals, universitaris i residencials. Els edificis existents s’hauran de complementar amb noves arquitectures que hauran d’harmonitzar amb l’entorn, construint un conjunt amb un paper protagonista de l’espai públic.

 

Requeriments 1Q

L’exercici proposa el disseny d’una sèrie de nous edificis per allotjar habitatges i espais productius. S’hauran d’ubicar en el lloc previst en el planejament, a la cantonada del carrer Marroc i Bilbao, just davant del Parc Central projectat per Jean Nouvel.

Caldrà que els edificis modelin l’espai buit i el connectin amb l’entorn, garantint un bon encaix de les noves arquitectures amb els edificis industrials existents i el seu entorn.

Edificabilitat | 20000 m2
Ocupació màxima | 60%
Superfície Habitatges | 16.000 m2
Número d’habitatges | 160
Places d’aparcament | 160

Els habitatges seran destinats al lloguer social i la meitat seran d’una superfície d’uns 40 m2 i la resta de 110 m2. Caldrà construir places d’aparcament, no tan sols pels habitatges i espais productius, sinó pel bon funcionament de tot el recinte.

La forma i volum de la proposta queda a discreció de l´alumne dins els marges de les dades esmentades. L´espai lliure resultant a l´interior de l´illa o al voltant de les edificacions haurà de ser igualment definit en relació a la proposta general. Observar, analitzar i entendre el recinte existent serà imprescindible per trobar una escala adequada a la nova intervenció. Geometria, volums, buits i plens hauran de relacionar-se per tal de definir com l’espai individual encaixa en el col·lectiu i l’espai domèstic en l’urbà. Es tindran en compte els criteris de sostenibilitat i la utilització dels edificis per persones amb mobilitat reduïda. No es fixa l’altura però sí es demana una especial atenció a la relació amb els edificis propers.

Caldrà definir:
La cèl·lula de l’habitatge i l’organització del seu espai
La relació entre l’esmentada cèl·lula i la seva agrupació
Les solucions constructives, estructurals i d’instal·lacions
La definició detallada de l’exterior

 


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network