logo

publicació | limits

Limits
| publicació Habitatge i Ciutat
| 2018
| ‘la capell’

Habitatge i Ciutat és un curs de contingut residencial i de vocació urbana. En els exercicis proposats aquests darrers anys hem volgut que el projecte del buit, habitual límit d’aquesta relació, fos part substancial de la reflexió docent. Una reflexió docent en definitiva sobre l’escala urbana i les lleis de formació de la ciutat. El límit urbà adquireix característiques especials en la confrontació amb l’habitatge, ja que les dimensions domestiques són especialment adequades per assumir els canvis d’escala que comporten les situacions de contacte. Aquesta publicació vol abordar aquestes qüestions a partir de les experiències docents dels darrers cursos d’Habitatge i Ciutat, i la col·laboració d’alguns dels convidats que al llarg d’aquests anys hi han participat. Un intent de visualitzar la complementarietat dels aspectes residencials amb els urbans al voltant de la noció de Límit.

The urban boundary acquires special characteristics in the confrontation with housing, since the domestic dimensions are particularly suited to assume the changes of scale that contact situations entail. This publication aims to address these issues based on the teaching experiences of the last courses of Housing and City, and the collaboration of some of the guests who have participated over the years. We wanted the project of the void, the usual limit of this relationship, to be a substantial part of the teaching reflection. In short, an attempt regarding the concept of Limit to visualize the complementarity of the residential aspects with the urban ones.

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network